ACE Europe, a learning experience ...


ACE Europe wil het leren binnen organisaties ondersteunen. Goed worden in iets, beter worden in wat je doet of beslissen om dingen helemaal anders aan te pakken, organisaties zijn altijd bezig met leren. Dat gebeurt vaak impliciet en informeel.

Tussen iets willen of moeten en niet juist weten hoe, zit veel creatieve spanning. Met die spanning willen wij werken; in overleg met de organisatie creëren we ruimte om nieuwe dingen te laten ontstaan.

Dat doen we door onze manier van werken en met onze kennis van collectieve leerprocessen en processen van capaciteitsversterking. We brengen structuur en systematiek aan in het leerproces, werken participatief en interactief en ondersteunen het proces van leren en verandering.

Ons enthousiasme voor leren staat centraal in wat we doen: het trainen van groepen, het evalueren van programma’s en het coachen van organisaties.

We werken hiervoor ook samen met anderen, want samenwerking laat ons en de organisatie, waar we voor werken, toe om meer en sneller te leren. Wat wij leren, willen we ook delen, integreren in onze aanpak en vertalen naar de praktijk.

Consultants

team member
Corina Dhaene

Ik ben sinds 1996 consultant bij ACE Europe en sinds 2007 mede-zaakvoerder. Ik studeerde in 1991 af als historica aan de K.U.Leuven en startte mijn loopbaan als onderzoeker in het domein van de geschiedenis van de psychiatrie. Na de publicatie van dit onderzoek begon ik in 1996 te werken voor ACE Europe, aanvankelijk vooral op de relatie tussen de EU en gemeenten, het Europees beleid van gemeenten en de impact van de Europese uitbreiding op lokale besturen in Centraal- en Oost-Europa inclusief programma’s rond lokale ontwikkeling in Oekraine en in Moldavië.

Ik werk vandaag als evaluator, trainer en coach van organisaties en heb meer dan 25 jaar ervaring. Ik werk op de volgende thema's: capaciteitsversterking, monitoring en evaluatie, programmaformulering en Theory of Change, lobby en advocacy, local governance en toegang tot basisdiensten (water, gezondheid en onderwijs), interuniversitaire samenwerking. Ik heb ervaring met het managen en uitvoeren evaluaties in diverse landen van Sub-Sahara Afrika, Midden-Oosten en Europa. Mijn focus ligt vooral op kwalitatieve onderzoeksmethodes. Ik gebruik mijn ervaring als evaluator als bron voor het ontwikkelen van trainingen op maat. Als trainer en coach heb ik een aantal evoluties in de sector voor ontwikkelingssamenwerking mee ondersteund, met name op het vlak van het regulerend kader voor het evaluatiebeleid van NGOs en versterking van kwaliteit van formulering en uitvoering van programma’s van NGOs.
Mijn opleiding tot historica werkt door tot op vandaag en wordt zichtbaar in de vragen die ik stel: hoe zijn processen gelopen en had het anders kunnen gaan? Wat is er echt veranderd en voor wie? Wat verklaart die verandering? Wat moeten we daarvan onthouden en hoe kunnen we leren? Hoe zou het dan verder kunnen? Die vragen nemen ik mee in mijn dagelijkse werk. Ik haal mijn energie vooral uit het ondersteunen van veranderingsprocessen binnen een organisatie, het geven van training, het evalueren en het contact met mensen die iedere dag werken aan verandering, zowel collega-consultants als NGO-medewerkers hier en in andere landen.

team member
Geert Phlix

Ik ben opgeleid als sociaal agoge aan de K.U. Leuven en startte mijn carrière aan diezelfde universiteit als wetenschappelijk medewerkster. Tijdens mijn opleiding groeide mijn interesse voor ontwikkelingssamenwerking. Vanuit een gevoel van onrechtvaardigheid zette ik mij in, zowel professioneel als vrijwillig, voor meer rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen met de bedoeling mensen die uitgesloten worden een stem te geven. Ik ging aan de slag  in het alfabetiseringswerk in Mexico, werkte als vrijwilligster voor de NGO Coopibo (nu Ricolto), vervulde een korte opdracht bij VVOB en werd diensthoofd ontwikkelingseducatie bij de NGO Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (FOS), waar ik ook verantwoordelijk was voor het genderbeleid.  In 2000 kreeg ik de kans om voor ACE Europe te werken, wat me boeide omdat het zowel de “denker” als de “doener” in mij aansprak. Sinds 2007 ben ik mede-zaakvoerder.  Ik bied ondersteuning aan diverse actoren die actief zijn in internationale samenwerking: NGO’s, sociale organisaties en overheden.

Ik focus in mijn werk op de analyse van processen van sociale verandering en besteed specifieke aandacht aan processen van capaciteitsontwikkeling, lobby en advocacy, multi-stakeholder processen, netwerkontwikkeling en actief burgerschap. Doorheen de jaren heb ik ervaring opgebouwd in volgende domeinen: het verbeteren van toegang tot basisvoorzieningen waaronder toegang tot onderwijs, voedsel, water en gezondheid; de strijd voor rechtvaardige genderverhoudingen en klimaatrechtvaardigheid; de strijd van arbeiders en vakbondsmilitanten. Ik gebruik steeds een mix van kwalitatieve en kwantitatieve methodes en heb specifieke ervaring met (quasi-experimentele) impactevaluaties van programma’s.
Wat me vooral boeit in mijn werk als consultant is het vertalen van (wetenschappelijk) onderzoek naar de praktijk, meer bepaald de vertaling van ‘evidence’ en ‘lessons learned’ naar meer effectieve strategieën. Ik vertrek daarbij steeds van de principes van “appreciative inquiry” en nodig organisaties uit om hun praktijken te analyseren en meer inzicht te krijgen in hun werk en het resultaat daarvan. Het ‘samen’ onderweg zijn en leren is wat me veel energie geeft. 

team member
Loes Debuysere

Ik ben linguïste en politicologe van opleiding, met een specifieke belangstelling voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA). Door Arabistiek (KULeuven) en ‘Middle Eastern Politics’ (SOAS, University of London) te studeren, leerde ik geschiedenis, literatuur, politiek en religie met elkaar te verbinden. Toen de Arabische opstanden uitbraken in 2011 met hoopvolle boodschappen rond sociale verandering, besloot ik de rol van vrouwenbewegingen te onderzoeken in hun streven naar democratie en sociale rechtvaardigheid in de Arabische regio. In 2017 promoveerde ik op dit onderwerp binnen de Conflict- en Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit Gent. Na mijn doctoraat veranderde ik van koers richting meer beleidsgericht onderzoek. Ik deed waardevolle ervaring op tijdens mijn stages bij het Europees Parlement en het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Mijn positie als onderzoeker bij de denktank CEPS (Centre for European Policy Studies) gaf me verdere inzichten in het buitenlands beleid van de EU.

Omdat ik op het kruispunt van de academische wereld, de overheid en het maatschappelijk middenveld heb gewerkt, ben ik erg blij dat ik sinds 2020 bij ACE Europe aan de slag ben als onderzoeker en evaluator. Het werk bij ACE Europe brengt veel interessante invalshoeken samen uit m’n professionele loopbaan: naar persoonlijke verhalen van mensen over de hele wereld luisteren; academisch onderzoek vertalen naar meer toegepast beleid; het maatschappelijk middenveld ondersteunen als actor voor sociale verandering. Dusver heb ik als evaluator verschillende programma evaluaties uitgevoerd in de MENA regio en Afrika, vaak met een focus op democratisering, gender, lobby en advocacy, versterking van het maatschappelijk middenveld, (lokaal) bestuur of conflict.

team member
Eva Wuyts - associate consultant

Na een eerste academische carrière in het domein van de astronomie, voelde ik de behoefte om op een meer directe manier bij te dragen aan het oplossen van de complexe problemen en ongelijkheden waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. In 2016 daalde ik van de sterrenhemel terug af naar de aarde en verliet ik de academische wereld om impactmanager te worden bij een lokale vzw in Antwerpen. De advanced Master in Ontwikkelingsevaluatie en Management aan de Universiteit Antwerpen introduceerde me verder in de wereld van monitoring en evaluatie. In 2018 begon ik deeltijds als onderzoeker aan de hogeschool Leuven-Limburg (UCLL) om te werken aan projecten ter ondersteuning van non-profit, social profit en profit organisaties en bedrijven die hun ecologische en sociale impact willen meten, rapporteren en verbeteren. In 2020 verliet ik de vzw in Antwerpen en werd deeltijds zelfstandig consultant. Sindsdien heb ik het grote geluk gehad om regelmatig met ACE Europe samen te werken aan programma-evaluaties op gebieden als ontwikkelingseducatie en bewustzijn, lobby & advocacy, jeugd, en onderwijs. Ik ondersteun bij ACE Europe ook steeds vaker lokale vzw’s bij het opzetten van een kader en tools voor hun interne monitoring-, evaluatie- en leeractiviteiten.

Ik werk vaak met theorie gebaseerde en systemische benaderingen zoals Theory of Change en Contribution Analysis om inzicht te krijgen in de manier waarop complexe processen van sociale verandering zich ontvouwen. Ik geef de voorkeur aan een mixed method approach en hanteer participatieve en narratieve methoden zoals Outcome Harvesting om een bredere kijk te houden, ook op onbedoelde veranderingen. Het ontwerpen van toegankelijke evaluatie-outputs zoals infographics of dashboards en het leggen van de nadruk op gezamenlijke sense-making en het ontwikkelen van organisatorisch leren zijn belangrijke aandachtspunten voor mijn werk, bedoeling is immers dat evaluatiebevindingen gebruikt worden.