ACE Europe, a learning experience ...


ACE Europe wil het leren binnen organisaties ondersteunen. Goed worden in iets, beter worden in wat je doet of beslissen om dingen helemaal anders aan te pakken, organisaties zijn altijd bezig met leren. Dat gebeurt vaak impliciet en informeel.

Tussen iets willen of moeten en niet juist weten hoe, zit veel creatieve spanning. Met die spanning willen wij werken; in overleg met de organisatie creëren we ruimte om nieuwe dingen te laten ontstaan.

Dat doen we door onze manier van werken en met onze kennis van collectieve leerprocessen en processen van capaciteitsversterking. We brengen structuur en systematiek aan in het leerproces, werken participatief en interactief en ondersteunen het proces van leren en verandering.

Ons enthousiasme voor leren staat centraal in wat we doen: het trainen van groepen, het evalueren van programma’s en het coachen van organisaties.

We werken hiervoor ook samen met anderen, want samenwerking laat ons en de organisatie, waar we voor werken, toe om meer en sneller te leren. Wat wij leren, willen we ook delen, integreren in onze aanpak en vertalen naar de praktijk.

Consultants

team member
Corina Dhaene

Ik ben opgeleid tot historicus aan KU Leuven en ben sinds 1996 consultant bij ACE Europe, vanaf 2007 als mede-zaakvoerder. Ik werk als evaluator, trainer en coach van organisaties en heb in deze domeinen meer dan 20 jaar ervaring.

In de beginjaren werkte ik vooral op het Europese integratieproces en de impact daarvan op lokale besturen. Zo was ik betrokken bij diverse Europese projecten in Slovakije, Oekraïne, Moldavië en Bosnië-Herzegovina, met name op het vlak van interne evaluatie, ontwikkeling van strategie van capaciteitsversterking van gemeenten en organisaties van de civiele maatschappij en de redactie van handleidingen. Ik heb ervaring met evaluaties van beleid en programma’s in diverse domeinen: capaciteitsversterking, local governance en lokale besturen, gemeentelijke internationale samenwerking, toegang tot basisdiensten (water, gezondheid, basis- en beroepsonderwijs), monitoring, evaluatie en ontwikkelingseducatie.

Ik ontwikkel steeds trainingen op maat (inclusief syllabi en oefeningen), met name op het vlak van strategieën voor capaciteitsversterking, resultaatsgericht projectbeheer, tools en methoden voor kwalitatieve datacollectie. Ik zet hiervoor mijn eigen ervaring als evaluator in. Trainingen passen vaak in een begeleiding en coaching van organisaties (NGO’s, lokale en centrale overheden).

Mijn opleiding als historicus werkt door tot op de dag van vandaag en is zichtbaar in de vragen die ik centraal stel in mijn werk: hoe zijn processen gelopen en had het anders kunnen gaan? Wat is er echt veranderd en voor wie? Wat verklaart precies die verandering? Wat kunnen we daarvan onthouden en leren? Hoe zou het dan verder kunnen?  Ik combineer een zin voor kritische analyse met enthousiasme en een laagdrempelige aanpak. Ik haal mijn energie vooral uit het ondersteunen van veranderingsprocessen binnen een organisatie, het geven van training en het contact met mensen die zich iedere dag inzetten voor maatschappelijke verandering.

team member
Geert Phlix

Ik ben opgeleid als sociaal agoge aan de KU Leuven en startte mijn carrière aan diezelfde universiteit als wetenschappelijk medewerkster. Tijdens mijn opleiding groeide mijn interesse voor ontwikkelingssamenwerking. Vanuit een gevoel van onrechtvaardigheid zette ik mij in, zowel professioneel als op vrijwillige basis, voor meer rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen met de bedoeling mensen die uitgesloten worden een stem te geven. Ik ging aan de slag in het alfabetiseringswerk in Mexico, werkte als vrijwilligster voor de NGO Coopibo (nu Ricolto), vervulde een korte opdracht bij VVOB en werd diensthoofd ontwikkelingseducatie bij de NGO Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (FOS), waar ik ook verantwoordelijk was voor het genderbeleid.  In 2000 kreeg ik de kans om voor ACE Europe te werken, wat me boeide omdat het zowel de “denker” als de “doener” in mij aansprak. Sinds 2007 ben ik mede-zaakvoerder.  Ik bied ondersteuning aan diverse actoren die actief zijn in internationale samenwerking: NGO’s, sociale organisaties en overheden.

Ik focus in mijn werk op de analyse van processen van sociale verandering en besteed specifieke aandacht aan processen van capaciteitsontwikkeling, lobby en advocacy, multi-stakeholder processen, netwerkontwikkeling en actief burgerschap. Doorheen de jaren heb ik ervaring opgebouwd in volgende domeinen: het verbeteren van toegang tot basisvoorzieningen waaronder toegang tot onderwijs, voedsel, water en gezondheid; de strijd voor rechtvaardige genderverhoudingen en klimaatrechtvaardigheid;  de strijd van arbeiders en vakbondsmilitanten. Ik gebruik steeds een mix van kwalitatieve en kwantitatieve methodes en heb specifieke ervaring met (quasi-experimentele) impactevaluaties van programma’s.

Wat me vooral boeit in mijn werk als consultant is het vertalen van (wetenschappelijk) onderzoek naar de praktijk, meer bepaald de vertaling van ‘evidence’ en ‘lessons learned’ naar meer effectieve strategieën.  Ik vertrek daarbij steeds van de principes van “appreciative inquiry” en nodig organisaties uit om hun praktijken te analyseren en meer inzicht te krijgen in hun werk en het resultaat daarvan. Het ‘samen’ onderweg zijn en leren is wat me veel energie geeft.